Duyuru

Collapse
No announcement yet.

İcra ve İflas Kanununda Süreler

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Clear All
new posts

 • İcra ve İflas Kanununda Süreler

  İCRA VE İFLAS KANUNU'NDA SÜRELER

  MADDE
  KONU
  SÜRE

  7
  devlet aleyhine tazminat davası açma süresi
  öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu tarihtenitibaren 10 YIL

  9
  İcra ve İflas daireleri aldıkları paraları ve kıymetli evrak ve değerlişeyleri tevdii süresi
  1 GÜN

  16
  şikayet süresi
  muamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN

  18
  tetkik merciinde duruşma yapılmayan işlerde karar verme süresi
  10 GÜN

  18
  tetkik merciindeki duruşmaların -en fazla- ertelenme süresi
  30 GÜN

  24
  ilamda hükmolunan menkulü teslim süresi
  İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  25
  ilamda hükmolunan çocuğu teslim süresi
  İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  26
  ilamda hükmolunan gayrımenkulü teslim süresi
  İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  26
  taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup da, ilama dahilolmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin teslim ettiği yerden vealacaklıdan alınma süresi
  borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise 5 değil ise 30 GÜN

  29
  gemi veya gayrımenkulde bulunan 3. kişiye tanınan dava açma süresi
  İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  31
  kaldırılmasına veya yerine getirilmesine hükmolunan irtifak hakları ile gemiüzerindeki intifa haklarına ilişkin ilamların yerine getirilme süresi
  İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  32
  para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamlarda; borcun ödenme ve teminatınverilme süresi
  İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  33
  ilamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresi
  İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  33/a
  ilamın zamanaşımına uğramadığı konusunda genel mahkemede dava açmasüresi icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğindensonra 7 GÜN

  39
  ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresi
  son muameleden itibaren 10 YIL

  44
  ticareti terk eden tacirler hakkında iflas yoluyla takipte bulunma süresi
  ilan tarihinden itibaren 1 YIL

  44
  ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde tasarruftabulunmamasüresi
  mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY

  44
  ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması konusunda sicileverilen şerh süresi
  mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY

  44
  ticareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu süresi
  terk tarihinden itibaren 15 GÜN

  52
  borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin tatili süresi
  ölüm günü ile beraber 3 GÜN

  53
  terekenin borçlarında -ölüm nedeniyle- takibin tatili süresi
  ölüm günü ile beraber 3 GÜN

  56
  sürenin sonunun talik gününe rastlaması halinde ek süre talikin bitiminden sonra 1 GÜN

  60
  genel haciz yoluyla takiplerde; borcun ödenme süresi
  ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  60
  genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma süresi
  ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  60
  genel haciz yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresi
  ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  61
  borçluya ödeme emri gönderme süresi
  takip talebinden itibaren 3 GÜN

  62
  genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresi
  ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN

  62
  alacaklıya, takibe itiraz edildiğinin bildirilme süresi
  itirazdan itibaren 3 GÜN

  65
  gecikmiş itirazda bulunma süresi
  maninin kalktığı günden itibaren 3 GÜN

  65
  gecikmiş itirazda; mazeretin kabulü kararından itibaren itirazınkaldırılmasınıveya itirazın iptalini isteme süresi
  mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN

  66
  imzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzalarıncelbini isteme süresi
  DERHAL

  67
  itirazın iptali davası açma süresi
  itirazın tebliği tarihinden itibaren 1 YIL

  68
  itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresi
  itirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY

  68/a
  itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteme süresi
  itirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY

  68/b
  borçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresi
  faiz tahakkuk döneminden itibaren 15 GÜN

  68/b
  hesap özetine itiraz süresi
  hesap özetinin alındığı tarihten itibaren 1 AY

  69
  borçtan kurtulma davası açma süresi
  İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7GÜN

  72
  istirdat davası açma süresi
  ödeme tarihinden itibaren 1 YIL

  75 mal beyanında bulunma süresi
  genel haciz yolu ile takiplerde; itirazın iptaliveya itirazın kaldırılması kararının tebliğinden itibaren 3 GÜN kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itirazınreddi kararının tebliğinden itibaren 3 GÜN

  77
  sonradan kazanılan malları beyan süresi
  kazanma tarihinden itibaren 7 GÜN

  78
  haciz isteme hakkının düşme süresi
  ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 1 YIL

  79
  hacze başlama süresi
  talepten itibaren 3 GÜN

  84
  yetişmemiş mahsullerin haczedilebilme süresi
  yetişme zamanından en çok 2 AY önce

  89
  1. haciz ihbarnamesine itiraz süresi
  haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  89
  2. haciz ihbarnamesine itiraz süresi
  haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  89
  3. haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açma süresi
  bildirimin alındığı tarihten itibaren 15 GÜN

  89
  3. kişinin, üçüncü haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açtığınadairbelgeyi icra dairesine teslim etme süresi
  bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 20 GÜN

  94
  borçlunun zilyet olduğu ve olağanüstü zamanaşımı ile iktisap ettiğigayrimenkul hakkında tescil davası açmak üzere alacaklıya verilen süre
  hacizden itibaren 1 AY

  96
  borçlu veya 3. kişinin istihkak iddiasında bulunma süresi
  haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren 7 GÜN

  96
  istihkak iddiasına itiraz süresi
  icra dairesinin bildiriminden itibaren 3 GÜN

  97
  3. kişinin tetkik merciinde istihkak davası açma süresi
  mercii kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN

  97
  3. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkakdavasıaçma süresi
  haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren 7 GÜN

  99
  3. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkakdavasıaçma süresi
  icra memurunca verilen mühlet 7 GÜN

  101
  hacze iştirak taleplerine itiraz süresi
  icra memurunca verilen mühlet 7 GÜN

  101
  hacze iştirak taleplerine itiraz halinde dava açma süresi
  iştirake itirazdan itibaren 7 GÜN

  103
  haciz tutanağını -davet üzerine- inceleme süresi
  davet üzerine 3 GÜN

  104
  hacze iştirak halinde davet süresi
  3 GÜN

  106
  haczedilen menkul malların satışını isteme süresi
  hacizden itibaren 1 YIL

  106
  haczedilen gayrimenkullerin satışını isteme süresi
  hacizden itibaren 2 YIL

  111
  borcun taksitle ödenme teklifinde; 1. taksitin yatırılma süresi
  DERHAL

  111
  borcun taksitle ödenme süresi
  azami 3 AY

  111
  borcun taksitle ödenmesi için yapılacak sözleşmenin satış isteme sürelerine azami etki süresi
  10 YIL

  112
  taşınır malların satılma süresi
  satış talebinden itibaren 1 AY

  118
  menkullerde satış bedelinin ödenme süresi
  7 GÜN

  123
  satışı talep edilen gayrimenkullerin satışını yapma süresi
  satış talebinden itibaren 2 AY

  124
  gayrimenkul satışlarında şartnamenin açık bulundurulma süresi
  artırmadan önce en az 10 GÜN

  125
  ipotekli borçlarda alacaklıların müracaat hakkının mahfuz tutulduğunu bildirim süresi
  ihaleden itibaren 1 YIL

  126
  gayrimenkul satışlarında artırma ilan süresi
  satıştan en az 1 AY önce

  126
  düzeltme ilan süresi
  7 GÜN

  126
  gayrimenkul satışlarında; birinci arttırma ile ikinci arttırma günü arasında bulunması gereken süre
  10 GÜN

  126
  ipotek sahibi alacaklıların ve diğer ilgililerin, taşınmaz üzerindeki haklarını -gayrimenkul satış ilanı üzerine- icra dairesine bildirme süresi
  15 GÜN

  128
  mükellefiyet listesine itiraz süresi
  listenin tebliğinden itibaren 3 GÜN

  128/a
  kıymet takdirine şikayet süresi-şikayet tarihinden itibaren yapılacakbilirkişi incelemesi için gerekli masraf veücretin merci dosyasına yatırılmasüresi
  şikayet tarihinden itibaren 7 GÜN

  128/a
  kıymet takdirine yönelik şikayetlerde, tetkik merciince yetkisizlik kararıverilme süresi
  başvuru tarihinden itibaren 10 GÜN

  128/a
  kesinleşmiş kıymet takdirinin geçerlilik süresi
  2 YIL

  İİK.nun 128. a maddesi gereği kıymet takdirinin yapıldığı tarihten iki sene geçtikten sonra yeniden kıymet takdiri yapılması gerekir. Yasadaki iki yıllık sürenin başlangıcı kesinleşmesi kaydıyla kıymet takdirinin yapılmasına esas keşif tarihidir. Bilirkişi raporunun geçikerek verilmesi ve buna bağlı olarak merciin bu konudaki kararını daha sonra vermesi sonuca etkili değildir.

  130
  gayrımenkul satışlarında satış bedelini ödeme süresi
  10 GÜN

  133
  taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresi
  DERHAL veya VERİLEN SÜRE İÇİNDE

  133
  kendisine taşınmaz ihale olunan kimsenin ihale bedelini yatırmaması üzerine,bu kişiden önce en yüksek teklifte bulunan kimseye taşınmazı teklif ettiğibedelle alıp almayacağını bildirmesi için tanınan süre
  3 GÜN

  133
  ihale bedelinin yatırılmaması nedeniyle ihalenin feshinden sonra en yüksekteklifte bulunan kimsenin taşınmazı almayı kabul etmemesi halinde yenidenyapılacak ihalenin ilan süresi
  7 GÜN

  134
  ihalenin feshini isteme süresi
  ihale tarihinden itibaren (Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malınesaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsaıttıla tarihinden itibaren) 7 GÜN, HER HALDE 1 YIL

  134
  ihalenin feshine ilişkin şikayetlerde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verme süresi
  başvuru tarihinden itibaren 10 GÜN

  134
  ihalenin feshine ait ilk duruşmanın yapılma süresi
  talep tarihinden itibaren 20 GÜN

  135
  ihale edilen taşınmazın alıcı adına tapuya tescil süresi
  ihale tarihinden itibaren 7 GÜN

  135
  ihale edilen taşınmazda bulunan kişilerin tahliye süresi
  tebliğ tarihinden itibaren 15 GÜN

  142
  sıra cetveline itiraz davası açma süresi
  cetvel suretinin tebliğinden itibaren 7 GÜN

  143
  aciz vesikasına dayalı takipte bulunma süresi
  aciz vesikasının alındığı tarihten itibaren 1 YIL

  143
  borçlunun mirasçılarının, 'aciz belgesine bağlanmış borcun zamanaşımınauğradığını' ileri sürme süresi
  mirasın açılmasından itibaren 1 YIL takip yapılmamışsa
  Last edited by Av. Emre Heper; 27 October 2010, 15:37.
  Av. Emre Heper
  http://www.emreheper.av.tr
İşleniyor...
X