Duyuru

Collapse
No announcement yet.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Collapse
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
new posts

 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

  Odun Dışı Orman Ürünleri Üretiminin İdari ve Hukuki Dayanağı

  Tıbbi ve aromatik bitkiler kavramı bitkisel veya biyolojik kökenli materyali; odun dışı orman ürünleri ise daha geniş anlamlı bir kavram olup, biyotik, abiyotik ve mineral kökenli ürünleri ifade etmektedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler, odun dışı orman ürünlerinin büyük bir bölümünü oluşturan, ekonomik değer ihtiva eden ve ticareti yapılan ürünlerdir.

  Orman Genel Müdürlüğünün 302 Sayılı “Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması ile Üretim ve Satış Esasları” Tebliği, başta sürdürülebilirlik ilkesi olmak üzere ormancılık ana ilkeleri doğrultusunda orman ekosistemlerinin odun hammaddesi dışında ürettiği odun dışı orman ürünlerinden yapılacak faydalanmaya ilişkin envanter, planlama, üretim, satış usul ve esaslarını belirlemek amacıyla;

  a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 90. maddesi,

  (Madde – 90: Tarım ve orman ürünlerinin üretim, imal, kesme, toplama, taşıma gibi işlerinde ve bu ürünlerin satışlarında uygulanacak tercihli usullerle, tekel maddelerinin satımı ve tekelle ilgili ürünlerin üreticiden alımı hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklıdır.)

  b) 6831 sayılı Orman Kanununun 14, 15, 26, 27, 29, 30, 37, 40, 41, 46 ve Ek-12 inci maddeleri,

  (Madde 14 – Devlet ormanlarında:

  a) Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek veya koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama çıkarmak;

  b) Dikili yaş veya kuru ağaçları kesmek veya bunları kökünden sökmek veya bunlardan kabuk veya çıra veya katran veya sakız çıkarmak, yatık veya devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök sökmek, kömür yapmak;

  c) (Değişik: 3/11/1988 - 3493/1 Md) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek;

  d) (Ek: 3/11/1988 - 3493/1 Md.) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak suretiyle avlanmak;

  e) (Ek: 3/11/1988 - 3493/1 md) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak;
  Yasaktır.

  Madde 15 – Ormanın gelişmesi için idarenin fenni maksatlarla yapacağı ameliyat dışında; 14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı fiillerden fidan sökmek veya dal kesmek ile orman hasılatı elde etmek üzere aynı maddenin (B) bendinde ve muhtelif faydalar sağlamak için (C) bendinde yazılı fiil ve hareketleri yapmak, orman idaresinin izin ve müsaadesine bağlıdır.

  Madde 26 – (Değişik: 23/9/1983 - 2896/16 Md.)
  Orman insan ilişkilerinde, ormanın korunması, kullanma değerlerinin esas tutulması, ormancılıkta ve amenajman planlarında çok taraflı faydalanma esaslarını getirmek maksadıyla; Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve amenajman planlarına göre Devlet tarafından yapılır veya 40’ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir.

  Madde 27 – (Değişik birinci fıkra: 23/9/1983 - 2896/17 Md.) Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin kesim, imal, toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur.

  (Değişik ikinci fıkra: 5/11/2003-4999/8 Md.) Damga çekiçleri dört çeşit olup şekilleri, bu Kanuna bağlı levhada tespit edilmiştir. Bu çekiçlerin yetkililerden başkası tarafından kullanılması yasaktır.

  (Değişik üçüncü fıkra: 5/11/2003-4999/8 Md.) Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre damgaya tâbi iken damgasız, nakliye tezkeresine tâbi iken nakliye tezkeresiz, faturaya tâbi iken faturasız veya sevk irsaliyesiz olan orman emvali kaçak sayılır. Fatura veya sevk irsaliyesinin nakliye tezkeresi yerine geçerli sayılabilmesi için dayandığı nakliye tezkeresinin asgari olarak cilt, sayfa ve tarih bilgilerini taşıması gerekir.

  Madde 29 – Devlet ormanlarından elde edilecek orman mahsullerinin tarife bedelleri, mıntıkalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre Orman Umum Müdürlüğü tarafından tanzim ve Ziraat Vekâletince tasdik olunur.

  Madde 30 – (Değişik: 23/9/1983 - 2896/18 Md.) Devlet ormanlarından elde edilen ürünlerin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırmaya arz edilen orman ürünlerinin miktar ve vasıf itibariyle mahalli ihtiyaçlara ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması zorunludur.
  Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları ile lüzum ve fayda görülen veya acele olarak satış yapılmasını gerektiren hallerde, her türlü orman ürünü piyasa fiyatı üzerinden tahsisen satılabilir.

  Bu maddede yazılı satışların usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit olunur.

  Madde 37 – (Değişik: 23/9/1983 - 2896/25 Md.) Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk, tel direk, maden direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif - yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun, reçine, sığla yağı, çıra ve şimşir gibi yıllık üretim programına alınmış orman ürünlerinin dışındaki her nevi orman ürün ve artıklarını, tayin olunacak mıntıka ve süreler içinde toplayıp çıkarmaları için, öncelik sırasına göre 40’ıncı maddede belirlenen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya işyerindeki veya civarındaki köylülere ilanen duyurulmak suretiyle ve tarife bedelini ödemeleri şartıyla izin verilir.

  Bu yerlerdeki halkın veya kooperatiflerin bu işe istekli olmadıklarının veya iş güçlerinin yeterli bulunmamasının tespit ve tevsiki halinde, bu ürün ve artıkların diğer isteklilerce toplanıp çıkarılmasına aynı şartlarla izin verilebilir veya orman idaresince istihsal olunup satılabilir.

  Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek ormana zararlı ağaçcıklar ve kökler ile diğer orman zararlılarının, orman idaresince tespit edilecek şartlarla kesilerek, köklenerek, sökülerek veya toplanarak ormandan çıkarılması için isteklilere izin verilebilir. Bunları kesen, kökleyen, söken veya toplayan kişilerden para alınmaz.

  Madde 40 – (Değişik: 23/9/1983 - 2896/27 Md.) Devlet ormanlarında ağaçlama, bakım, imar, yol yapımı, kesme, toplama, taşıma, imal gibi orman işleri; işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, öncelikle işyerinde veya civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve işyerindeki köylülere veya işyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylülere, işyerine olan mesafeleri ile iş güçleri dikkate alınarak gördürülür.

  Yapılacak işe yukarıda belirtilen kooperatiflerin ve köylülerin iş güçlerinin yeterli bulunmaması veya işe ehil olmamaları veya aşırı fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hallerde, bu işler; işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine veya köylülere yaptırılabileceği gibi taahhüt yolu ile de yaptırılabilir.

  Bu işleri yapacak müteahhitlerden, işin mahiyet ve hacmine göre ormancı teknik eleman çalıştırmaları istenilir. Ayrıca bu taahhüde gireceklerden mali yeterlilik belgesi istenir.

  Madde 41 –(Değişik birinci fıkra: 5/11/2003-4999/9 Md.) Herhangi bir suretle satışı yapılmış orman emvali, bedeli ödenmeden veya karşılığı banka teminat mektubu veya Devlet tahvili temin edilmeden, damgaya tâbi olanlar damgalanmadan ve gayri mamûl orman emvali nakliye tezkeresi alınmadan, yarı mamûl ve mamûl orman emvali fatura veya sevk irsaliyesi olmaksızın nakledilemez. Bunlar için düzenlenecek belgelerde emvalin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, miktarı, bedeli, hareket tarihi ve saati ile mesafe dikkate alınarak tanınan geçerlilik süresi gösterilir.

  Nakliye tezkereleri mal sahibinin istediği yere ve taşıyıcının taşıma imkânlarına göre müddetli olarak verilir. Malın ilk götürüldüğü yerlerden başka yerlere taşınmasında, taşıyanın eski nakliyeyi mal mevcuduna göre yeniletmesi lazımdır.

  (Değişik dördüncü fıkra: 5/11/2003-4999/9 Md.) Orman emvali; adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, bedeli, hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibarıyla ibraz olunan nakliye tezkeresi, fatura veya sevk irsaliyesine uyduğu ve damgaya tâbi olanlar damgalı bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen yüzde on ve veznen yüzde onbeşine kadar çıkacak fazlalık için, nakliye tezkeresi, fatura veya sevk irsaliyesinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde on fazlası alınarak serbest bırakılır.
  Yukardaki hadleri aşan miktar, bütün fazlalığa şamil olmak üzere kaçak sayılarak idarece müsadere olunur.

  Madde 46 – Amme müesseselerine ait ormanları ya sahipleri işletir veya işletmeyi başkasına verebilir. Ancak bunlar orman idaresi tarafından parasız olarak tanzim edilecek harita ve amenajman planlarına göre işletilir ve idare olunur. Bu planlara riayeti orman idaresi kontrol eder.

  Sahiplerinin orman idaresine müracaat tarihini takip eden ilk iş mevsiminde işe başlamak suretiyle en kısa zamanda planların ikmali mecburidir.

  Ek Madde 12 – (Ek: 13/2/2011-6111/183 Md.) Bozuk veya verimsiz orman alanları; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarına konu edilir. Bu alanlarda; mevcut türlerden gerekenler korunur, aşılanır ve/veya rehabilite edilir. Ayrıca orman içi boşluk alanlar, bölgede doğal olarak yetişen türlerle ekim, dikim ve aşılama suretiyle imar-ihya ve/veya rehabilite edilerek doldurulur. Ağaçlandırılan, erozyon kontrolü yapılan, imar - ihya ve rehabilite edilen sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri; öncelikle bu sahaların bakımını gerçekleştiren köy tüzel kişiliklerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, 5200 sayılı Kanunla kurulmuş üretici birlikleri ve birliklere ve/veya yöre halkına tarife bedeli ile verilebilir).

  e) 4 Temmuz 2011 tarihli ve 27984 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

  f) 20.03.2015 tarih 29301 sayılı Orman Ürünlerinin Satış Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

  g) 20.03.2015 tarih ve 29303 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği,

  h) 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Orman Amenajman Yönetmeliği,

  i) 24.09.1989 tarih ve 19231 sayılı Orman Emvalinin İstihsaline Ait Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

  Tebliğe göre; üretim ve esasları iş yeri ve civarındaki köylere ve orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine (6831 sayılı orman kanununun Ek-12’nci maddesine göre üretim yapılacaksa, bunlarla birlikte köy tüzel kişilikleri, 5200 sayılı kanunla kurulmuş üretici birlikleri ve yöre halkına) öncelikle ilan edilmek suretiyle duyurulması idari ve hukuki bir zorunluluktur.

  Bu duyurular, iş yerine civar olamayan köylülere ve kooperatiflere de yapılmak durumundadır. Bu hukuki zorunluluğun idari olarak uygulanması ile birçok alanda üretim gerçekleşmesini, halkta bilinçlenme ve farkındalık oluşmasını sağlayacaktır. Üretim artışı ile birlikte zincirleme bir etkiyle tıbbi ve aromatik bitkilere ait ticaret de gelişim gösterecektir. Aynı anda tıbbi ve aromatik bitkilerin işleme, paketleme, tarıma dayalı sanayisi ve pazarlaması alanlarında da bir canlanma olacaktır. Bu sayede tarım ve tarım dışı istihdamda bir artış, işsizliğin azaltılmasında önemli bir katkı ve kırsalda yaşayan halkın sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde bir artış sağlanacaktır.

  Yukarıda izah edilen mevzuat irdelendiğinde; odun dışı orman ürünlerinin üretimi konusunda kamu idaresinin ve hukukunun teşviki, desteği ve yönlendirmesi olduğu görülmektedir. Orman Genel Müdürlüğünün bu husustaki politikasının hızlı ve mümkün olduğu kadar isabetli bir envanter ve planlama çalışması yapılarak, bu ürünlerin üretimini sağlamak olduğunu söylemek mümkündür. Kamunun bu üretimden gelir elde etmekten ziyade üretimin kayıt altına alınması ve faydalanmanın kontrollü olarak sürdürülmesi yönünde hareket tarzı benimsediği açıktır. Bu ürünlerden alınan KDV’nin çoğunlukla % 1 düzeyinde olması ve alınan tarife bedellerinin oldukça düşük olması bu savı destekleyen başlıca göstergelerdir. Faydalanma sağlanırken ekosistemin korunması, planlı ve kontrollü faydalanmanın gerçekleştirilmesi, üretimi, satışı, ihracatı ve her hangi nedenle olursa olsun yurt dışına çıkartılması yasak olan türlerin korunması sağlanmaya çalışılmaktadır. Odun dışı orman ürünlerinin üretimi ve taşınması da oduna dayalı orman ürünleri üretimi gibi; sözleşme, ölçü - tartı ve nakliye tezkeresine bağlıdır.

  302 Sayılı “Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması ile Üretim ve Satış Esasları” Tebliğ, bu konudaki mevzuatı derli toplu hale getirmiş ve geçmişe göre oldukça sadeleştirilmiştir. Tebliğde hızlı karar verme ve karar alma, doğanın korunması, bitki türlerinin devamlılığı ve sürdürülebilirliği, bitkisel yayılış alanlarının korunması ve geliştirilmesi, genetik kirliliğin önlenmesi, bitkisel örtünün rehabilitasyonu çalışmaları için yapılması gereken teknik öngörülerin yapılması, koruma - kullanma dengesi içerisinde, doğaya dönük, ekolojik tabanlı ve korumacı bir üretim (yönetim) sistemi ve üretim planlaması mantığı açıkça görülmektedir. Üretimin yanında satışa ait yöntem ve usullerin de çeşitlendirilmesi, konuya geniş bir akış açısı ve yenilikçilik getirmiştir.

  302 sayılı tebliğin odun dışı orman ürünlerinin genel üretim usul ve esaslarını belirleyen 3.1. maddesinde;

  “6831 sayılı Orman Kanununun 23.09.1983 gün ve 2896 sayılı kanunla değişik 26 ıncı maddesi gereği Devlet ormanlarında yapılacak her nevi odun dışı ürün üretimi, Amenajman Plânları ile Faydalanma Planları ve ODÜH Yönetim Planları çerçevesinde, yine aynı kanunun 27, 37 ve 40. Maddesinde belirtilen esaslara göre yaptırılır.

  Devlet ormanlarındaki üretim işleri, Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi hükümleri gereği;

  a)Birim fiyat (Vahidi fiyat)
  b)Taahhüt yolu ile yaptırılır.

  Üretim işleri üretimin yapılacağı yer için hazırlanmış olan odun dışı ürün yönetim planı, faydalanma planı, amenajman ve silvikültür planları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir.” denilmektedir.

  Tebliğin 4.5’inci maddesinde Üretim İşçiliği Müşteriye Ait Olmak Üzere Açık Artırmalı Satış yapılabileceği hükmü bulunmaktadır.

  (4.5. Üretim İşçiliği Müşteriye Ait Olmak Üzere Açık Artırmalı Satış

  Yıllık üretim programına alınmış ya da alınmamış her nevi odun dışı ürün ve artıklar, Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenecek olan uygun muhammen bedel ile Orman Kanununun 30’uncu maddesi kapsamında üretim işçiliği müşteriye ait olmak üzere açık artırmalı satışa konu edilir.)

  Tebliğin 4.5.1’inci maddesinde Çok Yıllık Üretim İşçiliği Müşteriye Ait Olmak Üzere Açık Artırmalı Satış imkânı sağlanmıştır.

  (4.5.1. Çok Yıllık Üretim İşçiliği Müşteriye Ait Olmak Üzere Açık Artırmalı Satış

  Yıllık üretim programına alınmış ya da alınmamış her nevi odun dışı ürün ve artıklar için kullanılan üretim işçiliği müşteriye ait olmak üzere açık artırmalı satış işlemi, piyasa talebi olması kaydı ile çok yıllık yapılabilir. Odun dışı ürün işleyen işletmelerin ihtiyaç duydukları hammaddenin sürdürülebilir teminin sağlanması, idare adına oluşan ihaleden kaynaklı masrafların ve zaman kaybının azaltılması açısından tercih edilecek olan çok yıllık satış kararının verilmesine işletme müdürlüğü yetkilidir. Ürün için hazırlanan faydalanma planlarının öngördüğü faydalanma prensipleri ve ürün miktarları dikkate alınarak çok yıllık satış işlemi yapılır. Çok yıllık satış için belirlenecek yıl miktarı yürürlükteki amenajman plan müddetini aşamaz.)

  Tebliğin 4.7’nci maddesi odun dışı orman ürünlerinin, 6831 sayılı orman kanununun Ek-12’nci maddesi kapsamında yapılacak satışların usul ve esaslarını belirlemiştir.

  (4.7. Odun Dışı Ürünlerin Orman Kanunu Ek-12 nci Maddesi Kapsamında Satışı

  6831 sayılı Orman Kanununa13/2/2011tarih 6111 sayılı kanunla eklenen Ek madde-12’de “Bozuk veya verimsiz orman alanları; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarına konu edilir. Bu alanlarda; mevcut türlerden gerekenler korunur, aşılanır ve/veya rehabilite edilir. Ayrıca orman içi boşluk alanlar, bölgede doğal olarak yetişen türlerle ekim, dikim ve aşılama suretiyle imar - ihya ve/veya rehabilite edilerek doldurulur. Ağaçlandırılan, erozyon kontrolü yapılan, imar-ihya ve rehabilite edilen sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri; öncelikle bu sahaların bakımını gerçekleştiren köy tüzel kişiliklerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, 5200 sayılı Kanunla kurulmuş üretici birlikleri ve birliklere ve/veya yöre halkına tarife bedeli ile verilebilir” hükmü bulunmaktadır.

  6831 sayılı Orman Kanununun Ek-12 inci maddesi gereği ağaçlandırma, erozyon kontrolü yapılan sahalar, imar - ihya ve rehabilite edilen sahalarda elde edilen odun dışı orman ürünlerinden faydalanma hakkı; talepleri halinde, öncelik sırasına göre köy tüzel kişiliklerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, 5200 sayılı Kanunla kurulmuş üretici birlikleri ve birliklere ve/veya yöre halkına faydalanmayı talep ettikleri sahaların bakımlarını yapmaları koşulu ile tarife bedeli karşılığında İşletme Müdürlüğü tarafından verilebilir.

  Orman Kanunu Ek-12 inci maddesi kapsamındaki yerlerde bulunan odun dışı orman ürünü veren tür veya türlerin öncelikle envantere dayalı yönetim planları yapılır. Üretim sahalarının belirlenmesinde bölme veya bölmecik bütünlüğü esas alınır.

  Yönetim planları yapılmış sahaların Ek-12 inci madde kapsamında üretimi, kanunda yazılı öncelik sırasına göre, yine kanunda sayılı hak sahiplerine, İşletme Müdürlüğü tarafından tebliğen duyurulur.

  İşletme Müdürlüğünce yapılan ilan neticesi istekli olan köy tüzel kişiliği, kooperatif, birlik ya da kişilerin, Satış Şartnamesi (Ek- 24) ile Bakım Şartnamesini imzalamaları ve öngörülen hasılat miktarları üzerinden tarife bedeli yatırmaları koşulu ile bölme ya da bölmecikten faydalanmaya müsaade edilir. İşletme Şefliği tarafından bölme ya da bölmecik teslim tesellüm tutanağı hazırlanarak imzalanır.

  Odun dışı orman ürünlerinden faydalanma maksatlı olarak satışı yapılan sahaların paylaşımı; Köy Tüzel Kişiliğinde, Köy Muhtarlığınca; Kooperatiflerde, Kooperatif Başkanlığınca; Birliklerde, Birlik Başkanlığınca yapılır, dağıtım sonucunda iç taksimat listeleri düzenlenir. Düzenlenen kişi listeleri en geç 7 gün içinde ilgili İşletme Şefliğine teslim edilir. Eğer üretim yöre halkına verilir ise bu durumda bölme ya da bölmeciklerin iç taksimatları İlgili İşletme Şefliğince yapılır ve kişi listesi tutanağı düzenlenir. Talep halinde üretim alanlarının dağıtım işlerine İşletme Şefliği nezaret eder.

  Köy tüzel kişilikleri, Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatifleri ve Üretici Birliklerince yapılacak tevziat listelerinin ekinde, listedeki kişilerin ilgili köy nüfusu, kooperatif ve üretici birliğine kayıtlı olduğunu gösterir belge bulunacaktır. Kayıtlı olmayanlar kanuni hakkın kullanımından men edilecektir.

  Ek-12 inci madde kapsamında satışı yapılan yerlerdeki faydalanmaya dair hak sahipliği süresi, en fazla ODÜH yönetim planı süresi kadar olur. Hak sahipliği süresinin tayininde İşletme Müdürlüğü yetkilidir.

  Faydalanma hakkına sahip kanunda sayılı kişi ya da kuruluşlar en geç bir yıl önceden bir dilekçe ile bildirilmek kaydı ile hak sahipliğinden vazgeçebilirler.

  Hak sahiplerinin Satış şartnamesi ve Bakım Şartnamesi hükümlerini yerine getirmemeleri, üretilen ürünün yıllık üretim programına alınması gibi sebepler ile İşletme Müdürlüğünce üretime tek taraflı olarak son verilebilir.

  İşletme Şefliğince, bakım şartnamesi hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği üretim sezonundan önce kontrol edilir. Şartname hükümlerinin yerine getirilmesi halinde tarife bedeli ile faydalanmaya müsaade edilir. Bu işlem her üretim sezonunda tekrarlanarak tespit tutanağı tanzim edilir.

  Yönetim planı yapılan sahalarda tespit edilen odun dışı ürün veren tür veya türlerin biyolojisi, ekolojisi gibi hususlar göz önünde bulundurulmak sureti ile saha bakım şartnamesi hazırlanır. Şartnameler bölme ya da bölmecik numaraları, harita bilgileri gibi hususları da içerecektir.

  Bakım çalışmaları, Ağaçlandırma ve Silvikültür Daire Başkanlıklarınca belirlenen mevzuatlara uygun olarak bölge müdürlüklerince hazırlanacak Bakım Şartnamesine uygun olarak yapılacak olup, şartnamenin öngördüğü şekilde tekrarlanacaktır.

  Şartname hükümlerini yerine getirmeyenler ile her yıl üretim sezonundan önce tarife bedelini yatırmayanların hak sahipliği düşer.

  Sahaların kontrol ve denetimi, İşletme Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon marifeti ile yılda bir kez yapılır. Düzenlenen kontrol tutanakları Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

  Orman Kanunu Ek-12 inci maddesi kapsamında odun dışı orman ürünü üretimine konu edilen sahalarla ilgili düzenlenen her türlü evrak bölme ya da bölmecik bazında oluşturulacak üretim dosyalarında muhafaza edilecektir.

  Hak sahibi olan kişiler Orman Kanunu ve ilgili mevzuatından doğan orman koruma tedbirlerini almakla yükümlüdür. Faydalanmaya konu yerlerde Orman Kanunu ve ilgili mevzuat gereği suç olarak tanımlanan fiillerin tespiti durumunda, Orman Kanununun cezayı düzenleyen hükümleri gereği adli süreç başlatılır.

  İşletme Müdürlüğü, bakım çalışmalarının serbest orman mühendislerinin nezaretinde yapılmasını isteyebilir.)

  Görüldüğü gibi yürürlükteki mevzuat, odun dışı orman ürünlerinin üretimini teşvik ederken, sosyal devlet olma ilkesi gereği öncelikle köylülerin istihdamını ve orman köylerinin desteklenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bununla birlikte yasa ve mevzuat ile tarımsal kalkınma kooperatifleri, 5200 sayılı yasayla kurulmuş üretici birlikleri ve –hiçbir kısıt olmaksızın- yöre halkının da desteklenmesini sağlamaya yönelik hükümler getirilmiştir.


  Av. Pınar Banu DAŞKAPILIOĞLU
YUKARI ÇIK
Hazırlanıyor...
X